Algemene voorwaarden voor optimale samenwerking met Tekstbureau Op de i

Hieronder  hanteren we de volgende woorden en daar bedoelen we het volgende mee:

Op de i = Tekstbureau Op de i, een handelsnaam van het bedrijf Business NLP Academy (KvK nummer 74485008).
Opdrachtgever = jij, de natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst met ons aangaat of één van onze (online) programma’s volgt.
Training = alle vormen waarin wij informatie aan jou overdragen – offline én online, in groepen of individueel (bv. persoonlijke coaching).

Opdracht = alle werkzaamheden die wij voor jou uitvoeren

Deze voorwaarden gelden voor alle offertes, opdrachten, trainingen en overige overeenkomsten tussen Op de i en opdrachtgever.

Opdrachtgever geeft door middel van het ondertekenen van de offerte, digitaal akkoord gaan met het voorstel, het betalen dan wel accepteren van de factuur en/of het (blijven) inplannen van afspraken aan dat hij bekend is met deze algemene voorwaarden, ze begrepen te hebben én ermee akkoord te gaan.

Samenwerkingsvoorwaarden Tekstbureau Op de i


Aanprakelijkheid

 • Op de i is niet verantwoordelijk voor kosten of schade – direct of indirect – die opdrachtgever om welke reden dan ook zou lijden en deelnemer vrijwaart Op de i hier dan ook voor.

 • Opdrachtgever bepaalt zelf of hij de opgedane kennis / aangeleverde tekst toepast. Op de iis niet aansprakelijk voor de gevolgen van het al dan niet toepassen hiervan en/of de manier waarop opdrachtgever dit doet.

 • In het geval van online trainingen heeft opdrachtgever (onder andere) een internetverbinding nodig om de training te volgen. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor deze zaken en Op de i is daarom niet aansprakelijk wanneer deelnemer (delen van) de training mist omdat hij niet de juiste voorzieningen treft.

 • Wanneer een training een beperkte tijd beschikbaar is, is opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor het tijdig doorlopen van de content.


Auteursrecht

 • Opdrachtgever mag de training alleen volgen voor persoonlijke doeleinden. Dit betekent onder meer dat de aan hem verstrekte inloggegevens persoonlijk zijn en niet doorgegeven mogen worden.

 • Op de i accepteert haar inspanningsplicht, maar geeft geen garanties voor de te behalen resultaten.

 • Op de i behoudt alle rechten, met name auteursrecht en kopierecht, voor de door Op de i aan opdrachtgever verstrekte methodieken, les- en leermiddelen. Opdrachtgever is niet gerechtigd om welk trainingsmateriaal van Op de i dan ook, of delen daaruit, in welke vorm dan ook, aan derden ter beschikking te stellen / voor eigen gebruik te exploiteren / te (laten) vermenigvuldigen, zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van Op de i.

 • (Sfeer)impressies delen op de verschillende social media kanalen is toegestaan mits aan twee voorwaarden voldaan wordt: Op de i wordt in de post getagd en de gedeelde content bevat niet meer dan een impressie van het lesmateriaal. Wanneer anderen in de content te zien zijn, is Op de i niet aansprakelijk wanneer de ‘delende opdrachtgever’ hier geen toestemming voor gekregen heeft.


  Annulering / verplaatsing

 • Bij annulering van een (offline) training gelden de volgende betalingsverplichtingen, ongeacht de reden van annulering:

  • tot vier weken voor aanvang: 25% van het totaalbedrag,
  • tussen vier tot twee weken voor aanvang: 50% van het totaalbedrag,
  • binnen twee weken voor aanvang: 100% van het totaalbedrag.
 • Op de i verzoekt opdrachtgever om fysieke afspraken bij verhindering minimaal drie werkdagen van tevoren te annuleren. Zegt opdrachtgever een afspraak niet of niet op tijd af, dan behandelt Op de i de afspraak alsof deze is doorgegaan.

 • Wanneer opdrachtgever eenmaal vastgelegde data wil verplaatsen, dan gebeurt dit alleen in overleg en met toestemming van Op de i.

 • Wanneer opdrachtgever halverwege de looptijd van een training/opdracht besluit te stoppen, is dit geen reden voor restitutie.

 • Op de i zal eenmaal vastgelegde data nakomen, behalve in geval van overmacht (ziekte, stakingen, barre weersomstandigheden, e.d.). Hierbij houden wij ons het recht voor om bij verhindering van een trainer / coach voor competente vervanging te zorgen. Mocht competente vervanging niet mogelijk zijn, dan zal Op de i dit tijdig aan opdrachtgever meedelen en zullen zij samen naar een passende oplossing zoeken.

 • Opdrachtgever zal de annulering van de training schriftelijk doen met bevestiging van ontvangst.Betaling en andere geldzaken

 • Opdrachtgever betaalt de door Op de i verzonden factuur binnen de daarop vermelde betalingstermijn(en).
 • Door de training te annuleren of door niet op de training te verschijnen is de overeenkomst niet ontbonden, noch vervalt de financiële verplichting ten opzichte van Op de i; alle verplichtingen blijven intact.

 • Opdrachtgever krijgt pas toegang tot de training wanneer de factuur is voldaan.

 • Al onze prijzen zijn exclusief BTW en in euro’s (€), tenzij dit uitdrukkelijk anders vermeld is.

 • Bij overschrijding van de betalingstermijn, rekent Op de i 2% boeterente per maand over het openstaande saldo.
 • Tijdelijke acties en aanbiedingen zijn alleen geldig gedurende de looptijd, daarna en daarvoor niet.

  Inhoud
 • Op de i heeft het recht om de inhoud van haar trainingen te wijzigen, zolang dit de kwaliteit van de training niet doet afnemen.